უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და ინტეგრაცია. კომპანიის და თითოეული თანამშრომლის უსაფრთხოების უზრვენლსაყოფად.

რისკების შეფასება

კომპანიის საქმიანობაზე ინდივიდუალურად მორგებული ანალიზი და სარისკო ფაქტორების გამოვლენა, შეფასება და კონტროლი.

გარემოს დაცვის მართვა

გარემოს დაცვის მიზნით შესაძლო ზემოქმედების ფაქტორების გამოვლენა, შეფასება და პრევენციული მეთოდების დანერგვა. ასევე სტანდარტული დოკუმენტაციის იმპლემენტაცია.

საგანგებო სიტუაციები

საგანგებო და ფორს-მაჟორული სიტუაციების დროს მოქმედების გეგმებისა და პროცედურების შემუშავება, დანერგვა და თანამშრომელთა გადამზადება.

ტრანსპორტის უსაფრთხოება

სპეც. ტრანსპორტის გამოყენების უსაფრთხოების ზოგადი ეტიკეტის შესწავლა. მძღოლისა და მგზავრთა უსაფრთხოება. ოპერაციების, მარშუტების და უსაფრთხო გადაადგილების დაგეგმვა.

თრენინგები

თანამშრომელთათვის შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ძირითადი საფუძვლების პროფესიონალურ დონეზე სწავლება.

აზომვითი სამუშაოები

აკრედიტირებული სპეციალისტი, უმაღლესი ხარისხის შესაბამისი ტექნიკით შეაფასებს შემდეგ პარამეტრებს: განათება, ვიბრაცია, ხმაური, ტენიანობა, დამტვერიანება.

ნარჩენების მართვა

საწარმოო ნარჩენების სწორად დახარისხებისა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციის მეთოდების შემუშავება და დანერგვა.