რისკების გამოვლენა და შეფასება

რისკების შეფასება და მათზე დაყრდნობით დოკუმენტაციის შემუშავება, რომელიც მოიცავს საფრთხის გამოვლენის და მისგან წარმოქმნილი რისკების აღმოფხვრას, გაკონტროლებას და მათ მინიმუმამდე დაყვანას. პროცესი განსაზღვრავს სახიფათო შემთხვევის ალბათობის (შესაძლებლობის) და შედეგების (სიმძიმის) კომბინაციას.