გეგმიური მონიტორინგი

სამუშაო ადგილის ან ადგილების შესწავლა და შრომის უსაფრთხოების ან გარემოს დაცვის კუთხით ყველა არსებული და პოტენციური შეუსაბამობის ან დარღვევის გამოვლენა. გამოყოფილი იქნება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც უზრუნველჰყოფს რეგულარულ გეგმიურ მონიტორინგს, რის შედეგადაც შემუშავებული იქნება ერთიანი გამოსასწორებელი ქმედებათა და ღონისძიებათა ჩამონათვალი.