აზომვითი სამუშაოები

აკრედიტირებული სპეციალისტის მიერ, უმაღლესი ხარისხის შესაბამისი ტექნიკით, შემდეგი პარამეტრების შეფასება: განათება, ვიბრაცია, ხმაური, ტენიანობა, დამტვერიანება.