შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

კომპანიის საქმიანობის ფუნდამენტური შესწავლისა და შეფასების შემდგომ მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შევიმუშავებთ კლიენტის საქმიანობაზე მორგებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ასახავს კომპანიის პოლიტიკასა და სტრატეგიას, პრინციპების მიზანმიმართულ სისტემას. კურსს გადაწყვეტილებების გასატარებლად და რაციონალური შედეგების მისაღწევად. აგრეთვე იდეების კომპლექტს, რომელზედაც ოფიციალურად თანხმდება ადამიანთა ჯგუფი ან ბიზნეს ორგანიზაციები.