გარემოს დაცვის გეგმა

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება, რომელიც მოიცავს პროექტის თითოეული კომპონენტის დიზაინს, მშენებლობას, ექსპლუატაციასა და შენარჩუნებას. გარემოს მართვის გეგმა განსაზღვრავს პროექტის ძირითად გარემოსდაცვით საკითხებს და უზრუნველყოფს მათი სტრატეგიების ეფექტურად მართვას.